Sản phẩm tiêu biểu

Công nghệ Javen

  21/12/2016

 

          Nước Javel là hỗn hợp hai muối natri clorua NaCl và natri hypoclorit NaClO hòa tan trong nước, được tạo ra bằng phương pháp sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH hoặc điện phân nước muối NaCl (nồng độ từ 15 – 20%) trong buồng phản ứng điện hóa không có màng ngăn.

          Trong phương pháp đầu tiên xảy ra phản ứng hóa học:

                                        Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

          Trong phương pháp thứ hai xảy ra phản ứng điện hóa:

                                        2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ + Cl2 ↑

         Do không có màng ngăn nên Cl2 thoát ra ở anôt tác dụng với NaOH (cũng vừa được tạo thành ở catôt) trong dung dịch tạo ra nước Giaven.

                                        Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

 

 

 

 

Tags:

Bình luận